IT
Tisettanta-Elam

Tokio

mirrors

Mirror with wooden frame.

Tokio Mirror - Tisettanta
Designed by
Marco Boga
Dimensions
L. 65 cm D. 5 cm H. 65 cm
L. 65 cm D. 5 cm H. 200 cm
L. 130 cm D. 5 cm H. 185 cm
Tokio Mirror - Tisettanta